Historisch kassencomplex te Beetsterzwaag
 
 
 
 
 
FryskStellingwerfsEnglishDeutschFranšaisEspa˝olItalianoSvenskaNorskčeskřPapiamentu

Wolkom yn de Tropyske Kas te Beetstersweach!

Wolkom yn de Tropyske Kas te Beetstersweach!
Dit idyllyske plakje yn de Oertún fan it adellike Lycklamahûs oan 'e Haadstrjitte op 'e Sweach is de muoite fan in besite wurdich.

Libben ferline
It kassekompleks leit yn in ôfsûndere part fan de Oertún. Túnlju yn tsjinst fan 'e adel kweekten hjir yn it ferline – foar dy tiid – eksoatyske blommen en fruchten. No binne dizze kassen foar eltsenien tagonklik en kinne jo genietsje fan blommen en planten dy eartiids allinnich foar in inkeling berikber wienen...

It doarp Beetstersweach
Beetstersweach wie eartiids in doarp dêr't de adel it oansjen fan útmakke. Yn de santjinde ieu waard De Sweach al omskreaun as “klein van landeryen (it smûke gea), doch lustich van gheboomte (noflik beamtegrien) en vruchtbaer van graenen (nôt), met een schoone en welbestraette buyrte (kreaze buorren)”.

Dat karakter hat it doarp no ek noch, mei in Haadstrjitte fan op syn minst trije en in heale ieu âld. De skitterjend oanleine tunen en histoaryske gebouwen binne de stille tsjûgen fan de rike adel út 'e 17de en 18de ieu. In wichtich ûnderdiel dêrfan is it kassekompleks “De Tropyske Kas”.

It kassekompleks
Jonkhear Jan Anne Lycklama à Nijeholt waard yn 1835 eigner fan it hûs dat no bekend stiet as it Lycklamahûs (Haadstrjitte 80, no ûnderdiel fan it gemeentehûs).
Sawol efter as foar it hûs waard in tún oanlein. Om't de tún oan 'e foarside út 'e hûs wei sjoen oan 'e oare kant fan de strjitte lei, waard dy de oertún neamd.Yn dy oartún waard yn 1869 de no noch oanwêzige lessenerskas (druvekas) en in blommekas boud. Dy blommekas is inkelde kearen fernijd en ferboud ta oranzjery om winterdeis froastgefoelige planten bewarje te kinnen.Yn de jierren tweintich fan de foarige ieu waard dy oranzjery ferfongen troch de kas dy't wy no kenne as de Tropyske Kas te Beetstersweach. De kas is goed 90 jier âld en herberget inkelde planten fan hast de selde leeftyd. Dêrnjonken is der yn de kas in kolleksje fan ferskate tropyske planten. Der is in wiidweidige samling kûpplanten, wêrûnder in tal moaie sitrusbeammen fan goed 80 jier âld. Dy planten oerwinterje no yn in oranzjery dy't yn 1970 boud is en yn 2006 fernijd.
Yn 2004 is in fjirde kas oan it kompleks tafoege, dêr't besikers yn ûntfongen wurde kinne.

Freonen fan de Tropyske Kas
Sûnt 2004 beheart de Feriening Freonen fan de Tropyske Kas it kassekompleks. De leden ûnderhâlde it kompleks en fersoargje de planten.
De Feriening hat as doel om dit histoarysk en idyllysk plak foar de takomst te behâlden en iepen te stellen foar besikers.

Iepeningstiden
It kompleks is iepen fan 14.00 oant 17.00 oere op de hjirûnder neamde dagen:

maaie:                               sneon en snein
juny, july en augustus:      tongersdei, freed, sneon en snein
septimber en oktober:       sneon en snein

Foar groepsbesite mei rûnlieding (ek bûten de iepeningstiden) kinne jo in ôfspraak meitsje.

Yn de moannen oktober o/m april is it kompleks sletten.

Namme en adres
Feriening Freonen fan de Tropyske Kas
Skriuwerskip: Haadstrjitte 38
9244 CN Beetstersweach

Webside: www.tropischekas.nl
E-post: tropischekas@planet.nl
Telefoannûmer: (0512) 381627 or 06 1461 3364

Lokaasje kassekompleks
Oertún
Haadstrjitte, foar nû. 80 oer.
Beetstersweach

Rûtebeskriuwing
Beetstersweach leit tusken It Hearrenfean en Drachten.
As jo mei de auto oer de A7 komme, nimme jo ôfslach 28, Beetstersweach; jo ride de Haadstrjitte yn, nei 300 meter sjogge jo lofts (foar Haadstrjitte nû. 80 oer) de yngong fan de Oertún. Efter yn dy tún fine jo it kassekompleks.
Jo binne fan herten wolkom!

werom nei homepage